มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์โคราช จ.นครราชสีมา
- ใบแจ้งชำระเงิน word pdf
-ใบจองห้องพัก word pdf
- แผ่นผับโครงการ Download
- หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ Download
   

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2775 หรือ 080-477-9291
cooprmutiinfo@gmail.com