config
กิจกรรม 7 ส
แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานประกอบการ/หน่วยงาน มีความสนใจที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
โครงการฝึกงาน Major Internship Program 2019
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ฯ จึงจัดทำ โครงการฝึกงาน Major Internship Program 2019
คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา
Coop System

Cooperative Education 

  1. ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่น
  2. ข่าวรับสมัครงาน

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2775
E-mail: coop@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202