config
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
ยื่นคำร้องเข้ารร่วมโ๕รงการและยื่นใบสมัครสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา
Coop System

Cooperative Education 

Coopperative Education 

ระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษา 

ปฏิทิน สหกิจศึกษา 

  1. ข่าวรับสมัครงานสหกิจ
  2. ตำแหน่งว่างงาน

ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับฝึกงาน

ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับการฝึกงาน

ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

1. รูปแบบของการขอเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน

นักศึกษาต้องเขียน และยื่น
ใบสมัครต่อสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันกับการสมัครงาน และต้องผ่าน การสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากสถานประกอบการ

โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่น
ใบสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

2. สถานะของนักศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการในฐานะพนักงานเต็มเวลา

นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน

3. คุณสมบัติของนักศึกษา

แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 3 หรือ 4 และต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์การเป็นนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร

4. ค่าตอบแทน

นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ

นักศึกษาอาจจะได้รับสวัสดิการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

 

ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

5. ลักษณะการทำงาน

เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work Based Learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษาและเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ

ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ บางครั้งงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง) และอาจมากกว่า 1 ภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด)

การฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงทำการหรือไม่น้อยกว่า 20 25 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยจะกำหนด)

7.การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานช่วงก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลังจบการฝึกงาน

8. การดูแลนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน

สถานประกอบการจัดให้มีหัวหน้างานหรือบุคลากร
ที่เหมาะสมทำหน้าที่พนักงาน
ที่ปรึกษา (
Job Supervisor)
ทำหน้าที่กำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

สถานประกอบการจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและ
สอนงาน

 

 


ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

9. การส่งผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิชาการจำนวน 1 เล่ม ในหัวข้อเนื้อหาที่สถานประกอบการและอาจารย์ประสานงานในสาขาวิชากำหนด

นักศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

10. การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณาจารย์นิเทศหรืออาจารย์ประสานงานในสาขาจะทำหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

คณะกรรมการดำเนินงานออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน

11. การประเมินผล

ต้องผ่านการประเมินผลจากคณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ

พิจารณาจากผลการประเมินงานของสถานประกอบการและกรรมการดำเนินงานการฝึกงาน

12. การสรุปผลการปฏิบัติงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนสถานประกอบการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบถึงพัฒนาการและความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

 

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2775
E-mail: coop@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202