config
ขอเชิญนักศึกษาทุกคน ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ)
ผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการ
หลังจากสิ้นเสร็จปฏิบัติงานสหกิจศึกษา|ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน RMUTi Coop-Edu

link ที่เกี่ยวข้อง 


 

 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

057573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
335
611
3136
52389
11054
11518
57573

Your IP: 18.215.62.41
2020-10-30 05:17
  1. ข้อบังคับ
  2. ประกาศ
  3. ระเบียบ

ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับฝึกงาน

ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับการฝึกงาน

ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

1. รูปแบบของการขอเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน

นักศึกษาต้องเขียน และยื่น
ใบสมัครต่อสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันกับการสมัครงาน และต้องผ่าน การสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากสถานประกอบการ

โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่น
ใบสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

2. สถานะของนักศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการในฐานะพนักงานเต็มเวลา

นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน

3. คุณสมบัติของนักศึกษา

แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 3 หรือ 4 และต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์การเป็นนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร

4. ค่าตอบแทน

นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ

นักศึกษาอาจจะได้รับสวัสดิการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

 

ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

5. ลักษณะการทำงาน

เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work Based Learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษาและเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ

ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ บางครั้งงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง) และอาจมากกว่า 1 ภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด)

การฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงทำการหรือไม่น้อยกว่า 20 25 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยจะกำหนด)

7.การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานช่วงก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลังจบการฝึกงาน

8. การดูแลนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน

สถานประกอบการจัดให้มีหัวหน้างานหรือบุคลากร
ที่เหมาะสมทำหน้าที่พนักงาน
ที่ปรึกษา (
Job Supervisor)
ทำหน้าที่กำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

สถานประกอบการจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและ
สอนงาน

 

 


ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

9. การส่งผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิชาการจำนวน 1 เล่ม ในหัวข้อเนื้อหาที่สถานประกอบการและอาจารย์ประสานงานในสาขาวิชากำหนด

นักศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

10. การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณาจารย์นิเทศหรืออาจารย์ประสานงานในสาขาจะทำหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

คณะกรรมการดำเนินงานออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน

11. การประเมินผล

ต้องผ่านการประเมินผลจากคณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ

พิจารณาจากผลการประเมินงานของสถานประกอบการและกรรมการดำเนินงานการฝึกงาน

12. การสรุปผลการปฏิบัติงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนสถานประกอบการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบถึงพัฒนาการและความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

 

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2780-2783
E-mail: coop-nma@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202