config
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564
วิธีการนิเทศงานออนไลน์ ด้วย MICROSOFT TEAM
แบบแจ้งความประสงค์ ขอกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

link ที่เกี่ยวข้อง 


 

 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

080988
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
431
189
620
78543
6486
7374
80988

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-25 20:43


  1. ข้อบังคับ
  2. ประกาศ
  3. ระเบียบ

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องแนวปฏิบัติในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องแนวปฏิบัติในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกาาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการประเมิน (ฉบับที่ 3)  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563

 ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มนักศึกษา

การดำเนินงาน/การติดต่อ

ช่วงเวลา

1.       นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องและ

ใบสมัครสหกิจศึกษา 

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ RMUTI-Coop02.pdf

- ใบสมัครงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop03.pdf

ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

และที่ page facebookrmuticoop-Edu

ส่งแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ

ณ ศูนย์สหกิจศึกษา

ในวันที่ 13 - 30 เมษายน 2563  หรือ E-mailcooprmutiinfo@gmail.com

2.       นักศึกษาที่ยื่นคำร้องกับใบสมัครสหกิจศึกษา เรียบร้อยแล้ว และรอการตอบ

รับจากสถานประกอบการ

นักศึกษาสามารถดูผลการตอบรับ ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

และที่ page facebookrmuticoop-Edu

ได้ทุกวัน

3.  นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาน

     ประกอบการแล้ว

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- แบบขออนุญาตผู้ปกครองออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop05.pdf

 ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

 และที่ page facebookrmuticoop-Edu

ส่งแบบฟอร์ม ณ ศูนย์สหกิจศึกษา ในวันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 หรือส่งที่

E-mailcooprmutiinfo@gmail.com

4.   นักศึกษาที่มีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูล

1. ติดต่อได้ เบอร์โทร 08-3202-4363

2. page facebookrmuticoop-Edu

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนดูประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

 

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2780-2783
E-mail: coop-nma@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202