config
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
ยื่นคำร้องเข้ารร่วมโ๕รงการและยื่นใบสมัครสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา
Coop System

Cooperative Education 

Coopperative Education 

ระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษา 

ปฏิทิน สหกิจศึกษา 

  1. ข่าวรับสมัครงานสหกิจ
  2. ตำแหน่งว่างงาน

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ กับบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ลงนามเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ กับบริษัท ซีนีแพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี ระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กั่นยายน 2559 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อให้คณะได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เข้าปฏิบัติงาน อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานต่อ

 

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2775
E-mail: coop@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202