config
ตามประกาศหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ ตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563
เช็คสถานะงานที่ยื่น
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 มีนาคม 2563 สามารถเข้างานสหกิจศึกษาได้ที่นี้
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
ขยายเวลายื่นคำร้องเข้ารร่วมโครงการและยื่นใบสมัครสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา
Coop System

Cooperative Education 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563

 

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้

 

กลุ่มนักศึกษา

การดำเนินงาน/การติดต่อ

ช่วงเวลา

1.       นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องและ

ใบสมัครสหกิจศึกษา 

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ RMUTI-Coop02.pdf

- ใบสมัครงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop03.pdf

ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

และที่ page facebook: rmuticoop-Edu

ส่งแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ

ณ ศูนย์สหกิจศึกษา

ในวันที่ 13 - 30 เมษายน 2563  หรือ E-mail: cooprmutiinfo@gmail.com

2.       นักศึกษาที่ยื่นคำร้องกับใบสมัครสหกิจศึกษา เรียบร้อยแล้ว และรอการตอบ

รับจากสถานประกอบการ

นักศึกษาสามารถดูผลการตอบรับ ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

และที่ page facebook: rmuticoop-Edu

ได้ทุกวัน

3.  นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาน

     ประกอบการแล้ว

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- แบบขออนุญาตผู้ปกครองออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop05.pdf

 ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

 และที่ page facebook: rmuticoop-Edu

ส่งแบบฟอร์ม ณ ศูนย์สหกิจศึกษา ในวันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 หรือส่งที่

E-mail: cooprmutiinfo@gmail.com

4.   นักศึกษาที่มีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูล

1. ติดต่อได้ เบอร์โทร 08-3202-4363

2. page facebook: rmuticoop-Edu

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนดูประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

RMUTI-Coop05แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
RMUTI-Coop02แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
 
RMUTI-Coop03ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

 

 

Coopperative Education 

ระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษา 

ปฏิทิน สหกิจศึกษา 

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

RMUTI-Coop05แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
RMUTI-Coop02แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
 
RMUTI-Coop03ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2775
E-mail: coop@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202