config
ตามประกาศหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ ตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563
เช็คสถานะงานที่ยื่น
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 มีนาคม 2563 สามารถเข้างานสหกิจศึกษาได้ที่นี้
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
ประกาศ ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสหกิจศึกษา
ขยายเวลายื่นคำร้องเข้ารร่วมโครงการและยื่นใบสมัครสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา
Coop System

Cooperative Education 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563

 

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบ ดังต่อไปนี้

 

กลุ่มนักศึกษา

การดำเนินงาน/การติดต่อ

ช่วงเวลา

1.       นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องและ

ใบสมัครสหกิจศึกษา 

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ RMUTI-Coop02.pdf

- ใบสมัครงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop03.pdf

ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

และที่ page facebook: rmuticoop-Edu

ส่งแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ

ณ ศูนย์สหกิจศึกษา

ในวันที่ 13 - 30 เมษายน 2563  หรือ E-mail: cooprmutiinfo@gmail.com

2.       นักศึกษาที่ยื่นคำร้องกับใบสมัครสหกิจศึกษา เรียบร้อยแล้ว และรอการตอบ

รับจากสถานประกอบการ

นักศึกษาสามารถดูผลการตอบรับ ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

และที่ page facebook: rmuticoop-Edu

ได้ทุกวัน

3.  นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาน

     ประกอบการแล้ว

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- แบบขออนุญาตผู้ปกครองออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop05.pdf

 ได้ที่ http://www.coop.rmuti.ac.th/

 และที่ page facebook: rmuticoop-Edu

ส่งแบบฟอร์ม ณ ศูนย์สหกิจศึกษา ในวันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 หรือส่งที่

E-mail: cooprmutiinfo@gmail.com

4.   นักศึกษาที่มีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูล

1. ติดต่อได้ เบอร์โทร 08-3202-4363

2. page facebook: rmuticoop-Edu

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนดูประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

RMUTI-Coop05แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
RMUTI-Coop02แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
 
RMUTI-Coop03ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

 

 

Coopperative Education 

ระบบสารสนเทศ สหกิจศึกษา 

ปฏิทิน สหกิจศึกษา 

ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับฝึกงาน

ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับการฝึกงาน

ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

1. รูปแบบของการขอเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน

นักศึกษาต้องเขียน และยื่น
ใบสมัครต่อสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันกับการสมัครงาน และต้องผ่าน การสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากสถานประกอบการ

โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่น
ใบสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

2. สถานะของนักศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการในฐานะพนักงานเต็มเวลา

นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน

3. คุณสมบัติของนักศึกษา

แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 3 หรือ 4 และต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์การเป็นนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของหลักสูตร

4. ค่าตอบแทน

นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ

นักศึกษาอาจจะได้รับสวัสดิการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

 

ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

5. ลักษณะการทำงาน

เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work Based Learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษาและเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ

ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ บางครั้งงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง) และอาจมากกว่า 1 ภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด)

การฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงทำการหรือไม่น้อยกว่า 20 25 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยจะกำหนด)

7.การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ส่วนใหญ่จะมีการประสานงานช่วงก่อนส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและหลังจบการฝึกงาน

8. การดูแลนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน

สถานประกอบการจัดให้มีหัวหน้างานหรือบุคลากร
ที่เหมาะสมทำหน้าที่พนักงาน
ที่ปรึกษา (
Job Supervisor)
ทำหน้าที่กำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

สถานประกอบการจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแลและ
สอนงาน

 

 


ประเด็นการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

การฝึกงาน

9. การส่งผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิชาการจำนวน 1 เล่ม ในหัวข้อเนื้อหาที่สถานประกอบการและอาจารย์ประสานงานในสาขาวิชากำหนด

นักศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

10. การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณาจารย์นิเทศหรืออาจารย์ประสานงานในสาขาจะทำหน้าที่ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการนิเทศงานของนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

คณะกรรมการดำเนินงานออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน

11. การประเมินผล

ต้องผ่านการประเมินผลจากคณาจารย์นิเทศร่วมกับผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ

พิจารณาจากผลการประเมินงานของสถานประกอบการและกรรมการดำเนินงานการฝึกงาน

12. การสรุปผลการปฏิบัติงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนสถานประกอบการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบถึงพัฒนาการและความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

 

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

แบบฟอร์มสหกิจสึกษา RMUTI-Coop

RMUTI-Coop05แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
RMUTI-Coop02แบบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
 
RMUTI-Coop03ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2775
E-mail: coop@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202