config
ขอเชิญนักศึกษาทุกคน ที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ)
ผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการ
หลังจากสิ้นเสร็จปฏิบัติงานสหกิจศึกษา|ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน RMUTi Coop-Edu

link ที่เกี่ยวข้อง 


 

 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

057555
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
317
611
3118
52389
11036
11518
57555

Your IP: 18.215.62.41
2020-10-30 04:39
  1. ข้อบังคับ
  2. ประกาศ
  3. ระเบียบ

กิจกรรม 7 ส


ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกิจกรรม 7ส ซึ่งประกอบ ด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมของศูนย์สหกิจศึกษา  ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีนโยบาย 7ส ดังนี้
      1. พัฒนาการดำเนินกิจกรรม 7ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษา 
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรม 7ส โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป
      3. ให้ทุกแผนกในสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 7ส ไปดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 7 กิจกรรม
      4. ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษา ทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ และดูแลให้การดำเนินกิจกรรม 7ส ของศูนย์สหกิจศึกษา  บรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 7ส และเป้าหมายที่กำหนดไว้
      5. ให้ประธานคณะกรรมการกิจกรรม 7ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่อคณะกรรมการอำนวยการกิจกกรรม 7ส ศูนย์สหกิจศึกษา 
      6. ให้รางวัลพื้นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 7ส ตามแผนการดำเนินงานและมาตรฐานที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

โครงการ 7 ต้นแบบการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิยาลัยสีเขียว ศูนย์สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
      1. กิจกรรม 7 ศูนย์สหกิจศึกษา  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
      2. กิจกรรม 7ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของศูนย์สหกิจศึกษา  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      3. ทุกแผนกของศูนย์สหกิจศึกษา  นำกิจกรรม 7ส มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรระบบงานและสภาพแวดล้อมโดยรวมของศูนย์สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

กิจกรรม 7ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
     สะสาง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป    
     สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที 
     สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
     สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป 
     สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย 
     6 สวยงาม คือ การดูแลสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดี สดชื่น สบายตา น่าทำงานและน่ามาใช้บริการ 
     7 สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและการส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและการบริโภคอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามแนวทาง 1A3R

วัตถุประสงค์ ของแต่ละ ส


     1 สะสาง เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่จําเป็นในการ ใช้งานอยู่ในที่ ทํางาน 
     2 สะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยลดเวลาที่ ไม่มีคุณค่า 
     3 สะอาด เพื่อคุณภาพของงานและป้องกัน ความเสี่ยงของการ ติดเชื้อ 
     4 สุขลักษณะ เพื่อรักษามาตรฐาน 
     5 สร้างนิสัย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากร และช่วยกัน ปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจน เป็นวัฒนธรรม 
     6 สวยงาม เพื่อความสวยงามของหน่วยงาน/องค์กร 
     7 สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ประโยชน์ ของ 7


     1. หน่วยงานสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     2. ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น 
     3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางาน 
     4. มีความปลอดภัยในการทํางาน 
     5. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ช่วยการบํารุงรักษา อุปกรณ์ 
     6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น 
     7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


หัวใจ 7


     1. ทุกคนต้องมีส่วนร่วม 
     2. ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสําคัญ สนับสนุน และมี ส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
     3. ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และสนับสนุน 
     4. ดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผนงาน และการ บริหารกิจกรรมที่ดี 
     5. การเริ่มต้นกิจกรรมต้องทําโดยพร้อมกัน และปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องเสมือนภารกิจประจํา 
     6. ต้องมีการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการดําเนิน กิจกรรม 7  
     7. ควรมีการติดตามดูหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 
     8. การพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ 
     9. ควรดําเนินกิจกรรม 7 ส ควบคู่กับกิจกรรมเพื่อ ปรับปรุงงานอื่น ๆ เช่น กิจกรรมข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

 

7ส ดีเด่น

รับข่าวสาร สหกิจฯ 

Coop ติดต่อเรา 

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ตึก 35.

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2780-2783
E-mail: coop-nma@rmuti.ac.th 
            cooprmutiinfo@gmail.com

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202