เลือกปีการศึกษา


เขตพื้นที่ / คณะ / สาขา ภาคการศึกษาที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 2/ รวมจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
นครราชสีมา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
สุรินทร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-ระบบราง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
สกลนคร
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ยอดรวมทั้งหมด คน คน คน
//เพิ่มใหม่ //เพิ่มใหม่